Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία ΥπερδεσμοίΕπιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία
 

e-learning

Υπερμέσα: Οργάνωση και Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού

Ημερομηνία Διαφάνειες Ειδική Βιβλιογραφία
13/2/06  Εισαγωγή στο Μάθημα Bush V., As we May Think, Atlantic Monthly, July 1945. 
20/2/06 Εισαγωγή στα μαθησιακά αντικείμενα rlos1.ppt

Εικόνα & ήχος   image-sound.ppt
Μαθησιακά αντικείμενα

Βασικές Μορφοποιήσεις Ι.αρχείων εικόνας

ΙΙ. Αρχείων ήχου & βίντεο

27/2/06 ΘΕΩΡΙΑ
Ι. Εισαγωγή στο Σχεδιασμό των Εκπαιδευτικών Υπερμέσων I  intro-ed-hypermedia.ppt

ΙΙ. Τυπολογία εκπαιδευτικού λογισμικού soft.ppt

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ασκήσεις ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας

Alessi S. Trollip S, Multimedia for learning, Allyn & Bacon 2001

Jakob Nielsen, useit.com

Μακράκης Β., Υπερμέσα στην Εκπαίδευση – Μια Κοινωνικο-Εποικοδομιστική Προσέγγιση, Μεταίχμιο, 2000.

Μικρόπουλος Τ., Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Θέματα Σχεδίασης και Αξιολόγησης Λογισμικού Υπερμέσων, Κλειδάριθμος, 2000.
13/3/06 Εισαγωγή στο Σχεδιασμό των Εκπαιδευτικών Υπερμέσων II design-hypermediaII.pptΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας
Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού

 
20/3/06 Εισαγωγή στο Σχεδιασμό των Εκπαιδευτικών Υπερμέσων III 20_3_introduction.ppt

Θέματα Σχεδίασης μέρος Α -Η σχεδίαση της διεπαφής χρήστη them-sxediasis1.ppt
Επιθυμητά χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού λογισμικού


Φόρμα αξιολόγησης

27/3/06 Θέματα Σχεδίασης μέρος B -Οργάνωση στοιχείων πολυμέσων 27_3_them-sxediasisΙΙ.ppt

Ευχρηστία υπερμεσικών εφαρμογών 27_3_hciΙΙ.ppt

Ευχρηστία λογισμικού - (Παν. Πατρών)

 

3/4/06 Οργάνωση της Δομής του Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Διδακτική Θεωρία Gagne 3apr-gagne
Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ
8/5/06 Παραγωγή storyboard 3apr-gagne

Φύλλο φάσεων εργασίας

Σχέδιο μαθήματος

Ταξινομία στόχων κατά Bloom

Κατασκευή δραστηριότητας με ακριβή στοχοθεσία
15/05/06 Αξιολόγηση μαθησιακών αντικειμένων 3apr-gagne Φόρμα αξιολόγησης
22/05/06 Ομαδική εργασία - σχεδιασμός  
29/05/06 Μεταδεδομένα, αντικείμενα μάθησης και το μοντέλο SCORM

1 Εισαγωγή
2 Μεταδεδομένα στην καταλογογράφηση ψηφιακών αντικειμένων
2.1 Το πρότυπο του Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)
 

Το eXe είναι ένας επεξεργαστής XHTML για την ανάπτυξη πακέτων ηλεκτρονικής μάθησης σύμφωνα με το πρότυπο SCORM. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί και εξελίσσεται από το Auckland University of Technology και το Tairawhiti Polytechnic.
http://exelearning.org
5/6/06 2.2 Σχήματα κωδικοποίησης
2.3 Το ελεγχόμενο λεξιλόγιο του στοιχείου
DC.Type
2.4 Τα πρότυπα του IEEE Learning Technology Standards Committee P1484 (IEEE LTSC)
http://libraries.mit.edu/

http://metadata.net


Βιβλιογραφία:

Αβούρης, Ν. (2000): Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Δίαυλος, Αθήνα.

Γαβρίλη K-Γαβρίλη Δ. (2001): "Μαθαίνοντας στο Internet Μαθηματικά", εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Μακράκης Β. (2000): Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001): Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος, 2001.

Papert, S. (1991): Νοητικές θύελλες. (μετάφραση Αίγλη Σταματίου) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.

Πολίτης, Π. (1996): Υπερκείμενα, υπερμέσα και πολυμέσα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.

Σολωμονίδου, Χ. (2001): Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη.


Τα πρακτικά των συνεδρίων της ΕΤΠΕ www.etpe.gr

 


 

<----- Αρχική

Επιμένετε
να επιμορφωθείτε;

 


Minima 
Digitalia


RLO-team blog

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com