Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Φάκελοι του Β1 - Σχολικό έτος 2009-2010

Υπερρεαλισμός

Eισαγωγικά για τον Υπερρεαλισμό Του Γ. Γιατρομανωλάκη

Πύλη για την Ελληνική γλώσσα - Υπερρεαλισμός

Ερατοσθένη Καψωμένου: Το υπερρεαλιστικό κείμενο. Προβλήματα θεωρίας και μεθόδου

Ανδρέας Εμπειρίκος

Βιογραφικά

Ανθολόγιο αναγνώσεων - Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Ανθολόγηση από του Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού


 

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Ανδρέα Ε΅πειρίκο

- Ακριτόπουλος Α., Για τη ποιητική και τη ρητορική του Ανδρέα Ε΅πειρίκου. ∆υο ΅ελέτες, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000.
- Αναγνωστοπούλου ∆., Η ποιητική του έρωτα στο έργο του Ανδρέα Ε΅πειρίκου, Ύψιλον, Αθήνα, 1999.
- Αργυρίου Αλεξ., «Ανδρέας Ε΅πειρίκος: Ένας ποιητής του αυτοσχεδιασ΅ού», Ηριδανός 4, 2-3/1976 (τώρα και στον τό΅ο ∆ιαδοχικές αναγνώσεις Ελλήνων υπερρεαλιστών, σ. 89-114, Αθήνα, Γνώση,1983).
- Αργυρίου Αλεξ., «Οι δυσκολίες ενός υπερρεαλιστή το σκληρό έτος 1935», Το ∆έντρο 1, 9-10/1979 (τώρα και στον τό΅ο ∆ιαδοχικές αναγνώσεις Ελλήνων υπερρεαλιστών, σ. 123-131, Αθήνα, Γνώση,1983).
- Βαλαωρίτης Νάνος, Ανδρέας Ε΅πειρίκος, Αθήνα, 1989.
- Βούρτσης Ιάκωβος Μ., Βιβλιογραφία Ανδρέα Ε΅πειρίκου (1935-1984), Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1984.
- Βουτουρής Παντελής, Η συνοχή του τοπίου - Εισαγωγή στην ποίηση του Ανδρέα Ε΅πειρίκου, Αθήνα, Καστανιώτης, 1997.
- Γιατρο΅ανωλάκης Γιώργης, Ανδρέας Ε΅πειρίκος. Ο ποιητής του έρωτα και του πόνου, Αθήνα, Κέδρος, 1983.
- Γιατρο΅ανωλάκης Γιώργης, «Ε΅πειρίκος Ανδρέας», Παγκόσ΅ιο Βιογραφικό Λεξικό 3, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1985.
- ∆ήτσα Μ., «Η παντάνασσα ορ΅ή της ποιήσεως. Μικρή εισαγωγή στην ποίηση του Αντρέα Ε΅πειρίκου», Ο Πολίτης 53, 8-9/1982, σ. 259-282.
- Ελύτης Οδυσσέας, Αναφορά στον Ανδρέα Ε΅πειρίκο, Αθήνα, Ύψιλον/βιβλίο, 1980.
-Ελύτης Οδυσσέας, «Το χρονικό ΅ιας δεκαετίας», Ανοιχτά χαρτιά, Αθήνα, Ίκαρος, 1982.- - Θε΅έλης Γ., Γύρω από τη σύγχρονη ελληνική ποίηση, Αθήνα, 1961.
- Θέ΅ελης Γ., Η νεώτερη ποίησή ΅ας, Αθήνα, 1963.
- Κακναβάτος Έκτωρ, «Αντρέας Ε΅πειρίκος (ένας ακραίος)», Χρονικό ’75, σ. 80-83, Αθήνα, έκδοση του Καλλιτεχνικού Πνευ΅ατικού Κέντρου Ώρα, 1975.
- Κακναβάτος Έκτωρ, «Η άλλη όχθη του αντικει΅ένου», ∆ιαβάζω 40, 3/1981, σ. 59-63.
- Κακναβάτος Έκτωρ, Για τον Μεγάλο Ανατολικό, Αθήνα, ’γρα, 1991.
- Καραντώνης Ανδρέας, «Ανδρέας Ε΅πειρίκος», Φυσιογνω΅ίες, Τό΅ος δεύτερος, σ. 236-257, Αθήνα, Παπαδή΅ας, 1977.
- Κεχαγιόγλου Γιώργος, Ανδρέας Ε΅πειρίκος, «Αι λέξεις». Μορφολογία του ΅ύθου, Θεσσαλονίκη, 1987.
- Κεχαγιόγλου Γ., «Εις την οδόν των Φιλελλήνων» του Ανδρέα Ε΅πειρίκου. Μια ανάγνωση, Αθήνα, Πολύτοπο, 1984.
- Κεχαγιόγλου Γιώργος, «Ο Ανδρέας Ε΅πειρίκος ως προφήτης της όγδοης ΅έρας, ή περί
αναγρα΅΅ατισ΅ών», Πόρφυρας 74 (Κέρκυρα), 7-9/1995, σ. 231-236.
- Κεχαγιόγλου Γ., «Ο Ανδρέας Ε΅πειρίκος ως προφήτης της όγδοης ΅έρας», Πορφύρας 74 (Κέρκυρα), 7-9/1995, σ. 231-236.
- Κου΅ανούδη Αγγελική, «Η διαδικασία της Αποκάλυψης και ο Θεός Παν στον Μεγάλο Ανατολικό του Α. Ε΅πειρίκου», Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6, περ. Γ΄, 1998-1999, σ. 152-168.
- Κριτσέφσκαγια Ευγενία, «Ταξίδι στα Κύθηρα. Αναφορά στο ποίη΅α Ες-Ες-Ες-Ερ Ρωσία του Ανδρέα Ε΅πειρίκου», Πλανόδιον 24, 12/1996, σ. 638-641.
- Μερακλής Μ., Η σύγχρονη ελληνική Λογοτεχνία (1945-1970), Αθήνα, 1973.
- Μιχαήλ Σ., Πλους και κατάπλους του “Μεγάλου Ανατολικού”. Το τραύ΅α της ιστορίας ή ο “Μέγας Ανατολικός” εν πλω. Ο κατάπλους του “Μεγάλου Ανατολικού” ή το Μέγα Έλεος. Ο Α. Ε΅πειρίκος και οι θυγατέρες του Λωτ, ’γρα, Αθήνα, 1995.
- Μνή΅η Ανδρέα Ε΅πειρίκου• Εκδηλώσεις στην ’νδρο (10-11/8/1985) για τα δέκα χρόνια από το θάνατό του, Αθήνα, 1985.
- Μότσιος Γιάννης, «Η ποιητική σύνθεση του Ανδρέα Ε΅πειρίκου Ες-Ες-Ες-Ερ-Ρωσία», Ελίτροχος 13, Φθινόπωρο 1997, σ. 92-97.
- Ντουνιά Χριστίνα, «Η παρουσία του Μπωντλαίρ στο έργο του Ε΅πειρίκου»,
Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6, περ. Γ΄, 1998-1999, σ. 142-151.
- Ουράνης Κώστας, «Σουρρεαλισ΅ός», Νέα Εστία ΙΖ΄, 1/6/1935, αρ. 203, σ. 540.
- Παπαγεωργίου - Βενετάς Αλ., «Ανα΅νήσεις από τον ψυχαναλυτή Ανδρέα Ε΅πειρίκο», Η Λέξη 101, 1-2/1991, σ. 50-54.
- Πατρίκιος Τίτος, Κοινωνικές και πολιτικές αναφορές στην ποίηση του Ε΅πειρίκου, 1981.
- Σκαρτσής Σ. (επι΅έλεια), Πρακτικά δεκάτου τετάρτου συ΅ποσίου ποίησης: Ανδρέας Ε΅πειρίκος, Γιάννης Ρίτσος, περιοδικά, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα, 1996.
- Σου΅ελίδου Κ., Στοιχεία αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης στο έργο του Ανδρέα Ε΅πειρίκου, Θεσσαλονίκη, 1998.
- Bouchard Jacques, «Ο Ανδρέας Ε΅πειρίκος και η αυτό΅ατη γραφή», Η λέξη 135, 9-10/1996, σ. 630-635.
- Bouchard Jacques, Με τον Ανδρέα Ε΅πειρίκο παρά δή΅ον ονείρων. ∆οκί΅ια, ’γρα, Αθήνα, 2002.
- Saunier Guy, «Νεοπτόλε΅ος, ή Ο ποιητής ως κριτικός παρανοϊκός», Η Λέξη 101, 1-2/1991, σ. 46-49.
- Saunier Guy, Ανδρέας Ε΅πειρίκος. Μεθοδολογία και ποιητική, ’γρα, Αθήνα, 2001.
 

 

<----- Αρχική

 

 

 

Αλ. Παπαδιαμάντη: Το μοιρολόι της φώκιας


Κ. Χατζόπουλου Το Σπίτι του δασκάλου


Ν. Καζαντζάκη: Αλέξης Ζορμπάς


Κώστας Καρυωτάκης


Σεφέρης


Κωνσταντίνος Θεοτόκης


Εισαγωγή στον υπερρεαλισμό - Ανδρέας Εμπειρίκος


Βουτυράς


 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com