Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Ιδέες για την αξιοποίηση του Λογιστικού φύλλου
 

Το πρόγραμμα λογιστικού φύλλου παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων σε μορφή λογιστικού φύλλου. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής πινάκων και γραφικών παραστάσεων. Ακόμη ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι η δημιουργία και εφαρμογή τύπων (formulas), οι οποίοι αποτελούνται από αλγεβρικές εκφράσεις και από συναρτήσεις (functions).Η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας συναρτήσεων κάθε τύπου, οι δομές ελέγχου των δεδομένων, η δημιουργία μακροεντολών και η δυνατότητα προγραμματισμού με Visual Basic, καθιστούν το λογιστικό φύλλο ένα πολύ δυνατό εργαλείο του οποίου τις δυνατότητες μπορούμε να αξιοποιήσουμε και στην εκπαίδευση. Πιο κάτω αναφέρονται κάποιες δραστηριότητες για αξιοποίηση του προγράμματος στα διάφορα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος.

  

 1. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν μια έρευνα για οποιοδήποτε θέμα είτε από την καθημερινή τους ζωή είτε που να σχετίζεται με κάποιο μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος. Ετοιμάζουν στο πρόγραμμα Excel έναν πίνακα που θα τους βοηθήσει στη συλλογή των δεδομένων τους και τον εκτυπώνουν. Στη συνέχεια καταχωρούν τα δεδομένα στο πρόγραμμα, τα επεξεργάζονται και φτιάχνουν γραφικές παραστάσεις. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί με μια παρουσίαση στο πρόγραμμα PowerPoint για την όλη διαδικασία με τα αποτελέσματά της.

 

 1. Οι μαθητές μελετούν στο μάθημα της Ιστορίας διάφορους πίνακες με στατιστικά στοιχεία, οι οποίοι βρίσκονται στο βιβλίο ή έχουν κατασκευαστεί από τον καθηγητή. Στη συνέχεια μπορούν να καταγράψουν τα απαραίτητα δεδομένα σε ένα λογιστικό φύλλο και δημιουργήσουν γραφικές παραστάσεις. Μελετώντας τις γραφικές παραστάσεις μπορούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα σε διάφορους προβληματισμούς που τους θέτει ο δάσκαλος. Επίσης οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν γραφικές παραστάσεις για να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα σε δεδομένα.
   

 

 1. Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τα λογιστικά φύλλα για να επιλύσουν προβλήματα του τύπου «δοκιμάζω και ελέγχω», «ανακαλύπτω ένα μοτίβο» και «φτιάχνω έναν πίνακα». Οι μαθητές  μπορούν με την καθοδήγηση του δασκάλου να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν τύπους για την επίλυση των προβλημάτων.

  

 1. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα λογιστικά φύλλα στο μάθημα της Ιστορίας για να δημιουργήσουν έναν κατάλογο με δεδομένα για ιστορικά γεγονότα, ιστορικά πρόσωπα κτλ. Στη συνέχεια μπορούν να σειροθετήσουν τις εγγραφές με διάφορους τρόπους όπως ανά χρονολογία, τοποθεσία κτλ. Επίσης μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος για φιλτράρισμα και να απομονώσουν πληροφορίες με βάση τα κριτήρια που θα θέσουν.

 

 1. Οι μαθητές βρίσκουν στο διαδίκτυο στατιστικά στοιχεία που αφορούν διάφορα θέματα, τα μεταφέρουν σε λογιστικά φύλλα, τα επεξεργάζονται και δημιουργούν γραφικές παραστάσεις.

   
 2. Μπορούν ακόμα να δημιουργηθούν:

  ·         Διαδραστικά τεστ

  ·         Σενάρια επίλυσης προβλημάτων

  ·          Διαθεματικά σενάρια


  Δείτε μερικά παραδείγματα στην ιστοσελίδα του Ν. Καμπράνη

   

 


 

<----- Αρχική

Β΄επίπεδο


Ιδέες για την αξιοποίηση του Λογιστικού φύλλου


Ιδέες για την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου


Ιδέες για την αξιοποίηση του λογισμικού παρουσιάσεωνΠαπανικολάου K.A., Τσαγκάνου Γ., Γρηγοριάδου Μ. Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το λογισμικό γενικής χρήσης ως διδακτικά και μαθησιακά εργαλεία.
 pdf


Το Excel στο Σχολείο-Ιδέες, Εφαρμογές, Τεχνικές. Του Καμπράνη Ν.


Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή Ρεπούση Μ. Τσιβάς Α. pdf


 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com