Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


Όπως διαπιστώνουμε στα γραπτά των εξετάσεων οι μαθητές μας συναντούν δυσκολίες στην ανάλυση των πρωτογενών πηγών. Τα πλαίσια που παρατίθενται έχουν ως πηγή το  πρόγραμμα του συμβουλίου της Ευρώπης "Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας τον 20 αι."

 

Πλαίσιο για την ανάλυση γραπτών πηγών

Περιεχόμενο

1. Ποιος έγραψε αυτό το έγγραφο (πρόσωπα ή θέσεις);
2. Πότε γράφηκε;
3. Για ποιον γράφηκε;
4. Τι είδους έγγραφο είναι;
- μια καταχώρηση ημερολογίου,
- μια επιστολή,
- μια επίσημη έκθεση ή πρακτικά,
- μια διπλωματική αποστολή,
- ένα απόσπασμα από βιβλίο ιστορίας,
- ένα απόσπασμα από μια αυτοβιογραφία ή βιογραφία.
5. Συνοψίστε τις κύριες απόψεις που διατυπώνει ο συγγραφέας.
6. Η πηγή περιέχει κάποιες αναφορές σε γεγονότα ή ανθρώπους που δεν καταλαβαίνετε;
7. Περιέχει κάποιες λέξεις, φράσεις ή συντομογραφίες με τις οποίες δεν είστε εξοικειωμένοι;

Πλαίσιο για την ανάλυση γραπτών πηγών
Ερμηνεία

8. Είναι πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα πηγή;

Στοιχεία: πώς το ξέρετε;

· Η πηγή γράφηκε την εποχή που έγινε το γεγονός ή μέρες, εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά;

· Υπάρχουν στοιχεία στο έγγραφο που να δείχνουν ότι η πηγή βασίζεται στην άμεση εμπειρία του συγγραφέα ή την ανάμιξή του στα γεγονότα που περιγράφονται;

· Ο συγγραφέας ήταν αυτόπτης μάρτυρας του τι συνέβη;

· Ο συγγραφέας ήταν σε καλή θέση για να γνωρίζει τι πραγματικά έγινε;

9. Υπάρχουν στοιχεία στην πηγή για το πώς απέκτησε ο συγγραφέας τις πληροφορίες που παρουσιάζονται;

 

10. Όσο μπορείτε να πείτε, φαίνεται να είναι μια αξιόπιστη περιγραφή του τι συνέβη; · Υπάρχουν στοιχεία στο κείμενο που θα σας οδηγούσαν να σκεφτείτε ότι αυτή είναι μια αξιόπιστη πηγή;
11. Γιατί γράφηκε αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο; · Υπάρχουν στοιχεία (για παράδειγμα το όνομα του συγγραφέα, η θέση, η διεύθυνση, ο τίτλος του εγγράφου) για να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε γιατί γράφηκε;

· Μπορείτε να βρείτε γιατί γράφηκε το έγγραφο από τον τρόπο με τον οποίο γράφηκε, για να προσφέρει, για παράδειγμα, σε κάποιον άλλον πληροφορίες; Για να κάνει μια προσωπική καταγραφή για το τι συνέβη; Για να απαντήσει σε ένα αίτημα; Για να δικαιολογήσει τις ενέργειες ή τις αποφάσεις του συγγραφέα; Για να ευχαριστήσει ή να ενοχλήσει το πρόσωπο που λαμβάνει το έγγραφο;

12. Τι μας λέει η πηγή για την άποψη ή τη θέση του συγγραφέα; · Ο συγγραφέας απλώς αναφέρει μια κατάσταση, μεταδίδει πληροφορίες ή περιγράφει τι συνέβη ή η πηγή περιέχει επίσης απόψεις, συμπεράσματα ή συστάσεις;
13. Ο συγγραφέας είναι με κάποιο τρόπο προκατειλημμένος; · Ο συγγραφέας προσπαθεί να δώσει μια αντικειμενική και ισορροπημένη περιγραφή του τι συνέβη;

· Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις ή φράσεις που αποκαλύπτουν τις προκαταλήψεις του συγγραφέα υπέρ ή κατά κάποιας ομάδας, ανθρώπου, ή άποψης;

Συνδέσεις με προηγούμενη γνώση

14. Τα γεγονότα σε αυτή την πηγή υποστηρίζονται από γεγονότα που ήδη γνωρίζετε από άλλες πηγές, περιλαμβανομένου και του βιβλίου σας;

15. Η πηγή επιβεβαιώνει ή διαψεύδει την ερμηνεία των γεγονότων στις άλλες πηγές;

Αναγνώριση κενών στα στοιχεία

16. Υπάρχουν κενά στα στοιχεία όπως έλλειψη ονομάτων, ημερομηνιών ή άλλων γεγονότων που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να απαντήσουν τις παραπάνω ερωτήσεις;

Εντοπισμός πηγών για επιπλέον πληροφορίες

Μπορείτε να σκεφτείτε άλλες πηγές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να συμπληρώσετε τα κενά και να σας βοηθήσουν να ελέγξετε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την πηγή ή στην ερμηνεία των γεγονότων από τον συγγραφέα;

 

 


 

 


 

<----- Αρχική

Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας τον 20 αι

Aνάλυση γραπτών πηγών


Ιστορικές γελοιογραφίες

Μέθοδος ανάλυσης

Ιστορικές φωτογραφίες

Συμβουλές για μαθητές ιστορίας

Δικτυακοί τόποι ευρωπαϊκής ιστορίας

 

  terracomputerata AT gmail DOT com