Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


Μάθημα ΧΧΙII: ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Υποτακτική-Κανόνας ακολουθίας χρόνων


 

Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius.

Ο Καικίνας Παίτος, σύζυγος της Αρρίας, ήταν άρρωστος, άρρωστος ήταν και ο γιος του.

 Filius mortuus est. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito;

Ο γιος πέθανε. Η Αρρία του ετοίμασε κηδεία με τέτοιο τρόπο ώστε να μη καταλάβει τίποτε ο σύζυγός της.

quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat,

Όχι μόνο αυτό αλλά και κάθε φορά που έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου προσποιούταν ότι ζούσε ο γιος

ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat:

 και στο σύζυγο που ρωτούσε πολύ συχνά, τι έκανε το παιδί, απαντούσε:

"Bene quievit, libenter cibum sumpsit".

 «κοιμήθηκε καλά, έφαγε με όρεξη».

Deinde, cum diu cohibitae lacrimae  vincerent prorumperentque,

Έπειτα όταν τα δάκρυά της που συγκρατούσε για πολύ ώρα, νικούσαν και ξεσπούσαν,

 egrediebatur: tum se dolori dabat et paulo post  siccis oculis redibat.

έβγαινε έξω· τότε παραδινόταν στον πόνο και λίγο αργότερα ξαναγύριζε με τα μάτια στεγνά.

 Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat:

Ο Σκριβωνιανός είχε σηκώσει στην Ιλλυρία τα όπλα εναντίον του Κλαυδίου.

fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Roman trahebatur.

Ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του και αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, μεταφερόταν σιδηροδέσμιος στη Ρώμη.

 Erat ascensurus navem.  Επρόκειτο να ανέβει σε πλοίο.

Arria milites orabat, ut simul imponeretur.

Η Αρρία παρακαλούσε τους στρατιώτες να επιβιβαστεί μαζί του.

 Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.

Δεν το κατόρθωσε. Νοίκιασε ψαράδικο πλοιάριο και ακολούθησε το μεγάλο πλοίο.

 

 

 

Ουσιαστικά   Ρήματα

1η κλίση

  1η συζυγία
navicula-ae   aegroto
    ignoro
    intro
    simulo
    oro
    impetro
     
    2η συζυγία
    cohibeo-hibui-hibitum-hibere
2η κλίση    
cubiculum-i   3η συζυγία
cibus-i   vivo-xi-ctum-vivere
oculus-i   ago-egi-actum-agere
    sumo-psi-mptum-sumere
    prorumpo-rupi-ruptum-rumpere
    egredior-egressus sum-egredi
    ascendo-ndi-nsum-ascendere
3η κλίση   impono-posui-positum-ponere
funus-eris O   conduco-duxi-ductum-ducere
partes-ium    
navis-is Θ    
     
Επίθετα  

4η συζυγία

siccus-a-um    
piscatorius-a-um    
     

 

 

 

 


 

<----- Αρχική

 

Τα λατινικά ταξιδεύουν στο διαδίκτυο


ΧΧΙ-21

ΧΧΙΙΙ-23

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com