Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Έννοιες σχετιζόμενες με ΤΠΕ

 

Αλληλεπιδραστικότητα: τρόπους πρόσβασης σε πολλαπλές αναπαραστάσεις, ο χρήστης μετασχηματίζει και δρα στις διαθέσιμες πληροφορίες

Ανακαλυπτική μάθηση: εκπαιδευτική στρατηγική κατά την οποία στόχος του μαθητή είναι να ανακαλύψει το αντικείμενο μάθησης. Απορρέει από πειραματισμό και πρακτική.

Διεπιφάνεια: το μέρος του συστήματος με το οποίο ο χρήστης έρχεται σε επαφή φυσικά, αντιληπτικά και γνωστικά. Αποτελείται από γλώσσα εισόδου, εξόδου και πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης.

Διαθεματική προσέγγιση: μελέτη μιας έννοιας υπό το πρίσμα διαφορετικών γνωστικών αντικείμενων /  επιστημών, συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση της έννοιας, ενισχύει την ανάπτυξη κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.

Διερευνητική μάθηση: εκπαιδευτική στρατηγική κατά την οποία ο στόχος του μαθητή είναι να ανακαλύψει σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες και γεγονότα. Αφορούν την επίλυση του προβλήματος και τη λήψη αποφάσεων.

Μέθοδος διδασκαλίας: πρότυπο οργάνωσης του μαθήματος και συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού

Μικρόκοσμος: τεχνολογικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό οπτικοποίησης, κατάλληλο για επίλυση ανοιχτών προβλημάτων

Η έννοια του μικρόκοσμου χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Papert (1980) Ενας μικρόκοσμος βασικά αποτελεί ένα εννοιολογικό χώρο ο οποίος αποτελείται από τις ακόλουθες αλληλοσυσχετιζόμενες ουσιαστικές δυνατότητες:1) ΄Ενα σύνολο από βασικά αντικείμενα, στοιχειώδεις λειτουργίες που μπορούν να επιδράσουν σε αυτά τα αντικείμενα και κανόνες που εκφράζουν τους τρόπους με τους οποίους οι κανόνες επιδρούν σε αυτά τα αντικείμενα. 2) ΄Eνα φαινομενολογικό χώρο ο οποίος συνδέει αντικείμενα και ενέργειες των εννοιολογικών αντικειμένων με τα φαινόμενα στην οθόνη του υπολογιστή. Επιπλέον, ένας μικρόκοσμος παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των αντικειμένων αυτών με κάποιες σχέσεις. Η δυνατότητα δημιουργίας νέων λειτουργιών από το συνδυασμό ήδη υπαρχόντων ενυπάρχει επίσης στον ορισμό του μικρόκοσμου. Aπό αυτή την άποψη μπορεί κανείς να πει ότι ο μικρόκοσμος αναπτύσσεται παράλληλα με την ανάπτυξη της γνώσης του μαθητή. ΄Eνας μικρόκοσμος παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να διερευνά ταυτόχρονα τη δομή των αντικειμένων με τα οποία αλληλεπιδρά, τις σχέσεις τους και την αναπαράσταση από την οποία έχουν δημιουργηθεί.

Μοντέλα: συμβολικά κατασκευάσματα που μιμούνται την πραγματικότητα

Μοντέλο διδασκαλίας: διδακτική πρόταση -περιλαμβάνει ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συγκεκριμένες διδακτικές διαδικασίες -προσδιορίζει τρόπο οργάνωσης τάξης

Πολυμέσα: η συγκέντρωση σε ένα μέσο πολλών μορφών πληροφορίας,
κάθε λογισμικό που συμπεριλαμβάνει ήχο, γραφικά, εικόνες, βίντεο, κείμενο – υπερκείμενο

Προσομοίωση: τεχνική μίμηση συμπεριφοράς ενός συστήματος από άλλο σύστημα. Στην εκπαίδευση ένα μοντέλο φαινομένου ή μιας δραστηριότητας με το οποίο οι χρήστες  μαθαίνουν μέσω αλληλεπίδρασης.

Στρατηγική διδασκαλίας:
διδακτική παρέμβαση συγκροτημένη σε μία ακολουθία με βάση συγκεκριμένες αρχές
 

Συνεργατική μάθηση: διδακτική στρατηγική κατά την οποία μαθητές εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες επιτυγχάνουν ένα κοινό μαθησιακό στόχο.

Υπερκείμενο: αρχείο κειμένου οργανωμένου με μη γραμμική μορφή ή διαφορετικά, εδάφια κειμένου που ενώνονται με συνδέσμους οι οποίοι προσφέρουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα διαφορετικών διαδρομών ανάγνωσης.

Υπερμέσα: πληροφοριακό σύστημα με μη γραμμική, υπερκειμενική οργάνωση, που απαρτίζεται από πολυμεσικές μονάδες (εικόνες, ήχο, βίντεο) και ελέγχεται διαδραστικά από τον χρήστη.

e-Learning: Όρος που καλύπτει ΅ια ευρεία γκά΅α εφαρ΅ογών και διαδικασιών όπως ΅άθηση ΅έσω του Web,΅άθηση ΅έσω του υπολογιστή, εικονικές τάξεις και ψηφιακή συνεργασία. Περιλα΅βάνει διανο΅ή περιεχο΅ένου ΅έσω Internet,΅έσω ήχου και βίντεο, ΅έσω δορυφορικής εκπο΅πής, διαδραστικής τηλεόρασης, CD-ROM κ.α.

e-portfolio: Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι ΅ια νέα προσέγγιση για την αξιολόγηση στην τάξη, η οποία βασίζεται στις ΤΠΕ. Η αξιολόγηση των ΅αθητών ΅έσω του ηλεκτρονικού φακέλου υλικού επιτρέπει στους διδάσκοντες να αξιολογήσουν την πρόοδο των ΅αθητών κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων που εκτείνονται έως και αρκετά έτη. Ένα e-portfolio είναι ένα σύστη΅α διαχείρισης πληροφοριών που βασίζεται στον Ιστό Παγκόσ΅ιας Ε΅βέλειας (Web). Ο ΅αθητής συλλέγει και οργανώνει ψηφιακά τα αντικεί΅ενα της εργασίας του. Παραδείγ΅ατα αντικει΅ένων είναι: έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση ΅ουσικής, παρουσιάσεις, εργασία που γίνεται έξω από την τάξη (ο΅αδική εργασία, δουλειές, εκτός διδακτέας ύλης δραστηριότητες κ.λπ.), δείγ΅α γραφικού χαρακτήρα (από σαρωτή), δείγ΅α ανάγνωσης (καταγραφή της ανάγνωσης ΅αθητών ΅εγαλοφώνως), πειρά΅ατα, γραφικά, λύσεις ασκήσεων κλπ.
 

webquest: εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το Διαδίκτυο. Αποδίδεται επίσης με τον νεολογισμό «Ιστοεξερευνήσεις».

 


 

<----- Αρχική


Χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ

Συνεργατική μάθηση

Ενεργητική μάθηση

 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com