Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία ΥπερδεσμοίΕπιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία
 

Β΄επίπεδο

Περίοδος Μαΐου-Ιουνίου 2008

 
e-learning

Γενικά
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εμπειρίας σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής διδακτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, ούτως ώστε περνώντας από όλα τα σχετικά στάδια της ανάπτυξης, οι συμμετέχοντες να γίνουν ικανοί, να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν σενάρια διδασκαλίας.

Διαδικασία
Για να υλοποιηθεί ο παραπάνω σκοπός οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση εργασιών σε ομάδες. Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν θέμα της αρεσκείας τους και θα χωριστούν σε ομάδες, κάθε μια από τις οποίες θα αναλάβει να σχεδιάσει ένα σενάριο διδασκαλίας με βάση το θέμα που επιλέχθηκε. Ακολούθως θα αρχίσουν (α) τη συγκέντρωση & ψηφιοποίηση του υλικού και (β) την κατασκευή της εφαρμογής. Με την περάτωση της κατασκευής της εφαρμογής από κάθε ομάδα, θα παρουσιαστεί και στη συνέχεια θα αξιολογηθεί ως προς ορισμένα κριτήρια από τις άλλες ομάδες. Στη διάρκεια  δύο συναντήσεων που θα καθορισθούν η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την εφαρμογή που αναπτύσσει (σε όποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της) προκειμένου να δοκιμαστεί πιλοτικά και να λάβει η ομάδα κατάλληλη ανατροφοδότηση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της προτού την τελική παράδοση της. Τέλος, παράλληλα με την εφαρμογή που κατασκεύασαν οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραδώσουν και ένα σύντομο σενάριο διδακτικής αξιοποίησης της.
Παρόλο που οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να τροποποιούν τις εφαρμογές τους στη διάρκεια των συναντήσεων του μαθήματος, επισημαίνεται ότι θα χρειαστεί να εργαστούν και εκτός των ωρών του μαθήματος προκειμένου να την ολοκληρώσουν.  Στη διάρκεια του μαθήματος και μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες θα δίνεται έμφαση στην διαμόρφωση κυρίως του υλικού με βάση μια σειρά κριτηρίων σχεδιασμού.

Θεματικές Περιοχές
Το θέμα που θα επιλεγεί μπορεί να προέρχεται ή να βασίζεται σε οποιαδήποτε ενότητα οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου του Αναλυτικού Προγράμματος. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως περιορισμός ως προς τη γενική θεματική περιοχή η οποία υπόκειται στις επιδιώξεις και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

Ομάδες
Κάθε ομάδα θα αποτελείται από δύο (2) άτομα. Μπορεί να γίνει αποδεκτή ομάδα τριών (3) ατόμων, πάντα σε συνάρτηση με τη φύση του θέματος που επιλέχτηκε. Εννοείται ότι σε τέτοια περίπτωση οι απαιτήσεις για το παραγόμενο έργο (τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά) αυξάνονται εκθετικά. Παρότι συνιστάται ανεπιφύλακτα η ομαδική εργασία, το να εργαστούν κάποια μέλη σε ατομική βάση εφόσον το επιθυμούν είναι επίσης επιτρεπτό.


 


Βιβλιογραφία:

Αβούρης, Ν. (2000): Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Δίαυλος, Αθήνα.

Βοσνιάδου Σ. Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, Gutenberg, 2006

Κόμης, Β. (επιμέλεια) (2000). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά εισηγήσεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή. Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Μακράκης Β. (2000): Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001): Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος, 2001.

Papert, S. (1991): Νοητικές θύελλες. (μετάφραση Αίγλη Σταματίου) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (1999). Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Τόμος Α'. Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων.

Σολωμονίδου, Χ. (2001): Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη.

Τζιμογιάννης, Α. (επιμέλεια). (1999). Πληροφορική και εκπαίδευση. Πρακτικά Πανελληνίου Συνδερίου. Ιωάννινα: Εκδόσεις Συλλόγου καθηγητών Πληροφορικής Ηπείρου.

Σχεδιασμός Διεπαφής

Marcus, A. (1992). Graphic design for electronic documents and user interfaces. NY: ACM Press.

Norman, D. (1993). Things that make us smart: Defending human attributes in the age of the machine. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. NY: Academic Press.

Winograd, T. (1996). Bringing design to software. NY: ACM Press.

Nardi, B.A. (Ed.). (1996). Context and consciousness. Activity theory and human-computer interaction. MIT press.

Nielsen, J. (1999). Designing web usability. Indianapolis, Indiana: New Riders Publishing.

Tufte, E. (2001). The visual display of quantitative information (2nd Ed.). Cheshire, CT: Graphics Press.Τα πρακτικά των συνεδρίων της ΕΤΠΕ www.etpe.gr

 


 

<----- Αρχική

Σημειώσεις

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com