Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

Μία διδακτική πρόταση για το μάθημα της γλώσσας: Πάμε Θέατρο;

   

Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές ενημερώνονται για την ιστορία του θεάτρου, επιλέγουν μία παράσταση που θα παρακολουθήσουν, οργανώνουν τη σχολική εκδήλωση, ασκούν κριτική στην παράσταση.  

Θέμα του σεναρίου: Πάμε Θέατρο;

Διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική γλώσσα (δημοτικό – γυμνάσιο), Έκφραση – Έκθεση (Λύκειο).

Σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών: χρήση του διαδικτύου για την αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, παραγωγή κειμένου σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας, ενίσχυση της διδασκαλίας ενοτήτων που περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια.

Τάξεις: Δημοτικό, Α΄Γυμνασίου, Β΄Λυκείου

Κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για το Δημοτικό- Γυμνάσιο και Λύκειο

·      Να  εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες στην άντληση και συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και στην παραγωγή λόγου τεκμηριωμένου και σύνθετου.

·      Να αναπτυχθεί με τις ερευνητικές εργασίες πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας στη σχολική και εξωσχολική ζωή.

·      Να μπορούν οι μαθητές να συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες από διάφορες πηγές (γραπτές ή προφορικές), να τις επεξεργάζονται και τέλος να συνθέτουν μια εργασία στην οποία να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις δικές τους απόψεις και ιδέες.

·      Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με την τεχνολογία της πληροφορικής, ώστε να μπορούν  να διαβάζουν και να γράφουν κείμενα μέσω των Η/Υ και να επικοινωνούν μέσω  των Η/Υ ως πομποί ή δέκτες.

 

Σκοποί:

Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:

-         Να κατανοήσουν ως σημασία και ως πρόθεση το περιεχόμενο των ιστοσελίδων με τις οποίες έρχονται σε επαφή και να χρησιμοποιήσουν τα γλωσσικά μέσα με τρόπο, ώστε να παράγουν λόγο αποτελεσματικό και κατάλληλο για κάθε ειδική περίσταση επικοινωνίας.

-         Να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για να ανακαλύψουν νέες γνώσεις και εμπειρίες και να ικανοποιήσουν έτσι τις πρακτικές, συναισθηματικές και πνευματικές τους ανάγκες.

-         Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο θεατρικό είδος του λόγου, έτσι που να το αγαπήσουν.

 

Επιδιώξεις του σεναρίου μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες:

Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:

Να ασκηθούν στην ελεύθερη προφορική έκφραση

Να κατανοήσουν γραπτό λόγο – από επιλεγμένες ιστοσελίδες

Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους

Να ασκηθούν στην αναζήτηση και άντληση πληροφοριών μέσα από εξειδικευμένες ιστοσελίδες.

Να εξοικειωθούν με κείμενα θεατρικής κριτικής και να κατανοήσουν το ρόλο τους.

Να εμπλακούν σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας.

Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου. Να ασκηθούν στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός κειμένου με συγκεκριμένους αποδέκτες.

 

Προβλεπόμενος χρόνος: 2 - 6 διδακτικές ώρες.

Απαιτούμενο λογισμικό: Word, Internet Explorer.

Πορεία διδασκαλίας - Δραστηριότητες των μαθητών / τριών       

 

Α. Συζητάμε με τους μαθητές για το θέατρο και τις εμπειρίες τους από θεατρικές παραστάσεις που έχουν παρακολουθήσει.

Στη συνέχεια  οι μαθητές επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που αναφέρονται στον τρόπο οργάνωσης παραστάσεων στην αρχαία Ελλάδα. Οι μαθητές σε ομάδες των τριών σχολιάζουν τις πληροφορίες, καταγράφουν το σχετικό με το θέατρο άγνωστό τους λεξιλόγιο. Στην ολομέλεια της τάξης δίνονται διευκρινίσεις για άγνωστες λέξεις.

Β. Συζητάμε με τους μαθητές για το ενδεχόμενο να παρακολουθήσουν μια παιδική θεατρική παράσταση. Η συζήτηση επικεντρώνεται στον τρόπο συλλογής σχετικών πληροφοριών.

Αφού τα παιδιά πουν ό,τι γνωρίζουν τους δίνουμε τις διευθύνσεις του διαδικτύου και τους καθοδηγούμε να αναζητήσουν πληροφορίες για παιδικές παραστάσεις.

Γ. Συζητάμε με τους μαθητές μας για το πώς θα επιλέξουμε ποια παράσταση θα παρακολουθήσουμε. Οι μαθητές επιλέγουν από ιστοσελίδες εφημερίδων κριτικές παραστάσεων. Ακολουθεί συζήτηση για τον τρόπο που παρουσιάζεται η παράσταση.

Δ. Επιλέγεται η παράσταση που θα παρακολουθήσουμε. Σχεδιάζουμε τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, κρατήσεις, μετάβαση κτλ. Κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν εθελοντικά την οργάνωση.

Ε. Μετά την παρακολούθηση της παράστασης ανταλλάσσουμε σύντομα τις απόψεις μας και οι μαθητές αξιοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου συντάσσουν κριτική της παράστασης. Τα κείμενά τους απευθύνονται στους συμμαθητές τους άλλων τάξεων και προορίζονται να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους. Τα κείμενα διαβάζονται στην τάξη και επιλέγονται 2-3 για δημοσίευση. Κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν να πάρουν συνέντευξη από συντελεστή της παράστασης χρησιμοποιώντας μαγνητόφωνο. Αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν σε γραπτό λόγο τη συνέντευξη.

ΣΤ. Διαβάζεται από τα κείμενα ΝΕ λογοτεχνίας ένα απόσπασμα θεατρικού έργου και γίνεται συζήτηση για τη διαφορετική μορφή που οφείλεται στη διαφορετική του λειτουργία.

 

Επέκταση του σεναρίου

 

Στη διεύθυνση του θεατρικού Μουσείου υπάρχει αρχείο προγραμμάτων παλαιότερων θεατρικών περιόδων. Αφού οι μαθητές επισκεφθούν μερικά δείγματα γίνεται συζήτηση για το είδος και τη λειτουργία αυτών των εντύπων και συγκρίνονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν με αυτές των ιστοσελίδων.

Μπορούν ακόμη να αναλάβουν να φιλοτεχνήσουν ένα πρόγραμμα για μία εκδήλωση του σχολείου τους, π.χ. το πρόγραμμα μιας εθνικής εορτής, μία πρόσκληση για τους γονείς τους.


 

 

Φύλλα εργασίας [1]

 

1ο φύλλο εργασίας

 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.hellenichistory.gr και ακολουθήστε τη διαδρομή Κλασική εποχή, Πολιτισμός, Γράμματα, Αγών

 

α) Να καταγράψετε λέξεις που βλέπετε στις οθόνες σας και έχουν σχέση με το θέατρο.

 

 

Λέξεις που αναφέρονται στο χώρο των παραστάσεων

 

Λέξη

Ουσιαστικό

Επίθετο-Μετοχή

Ρήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις που αναφέρονται στους ανθρώπους του θεάτρου

 

Λέξη

Ουσιαστικό

Επίθετο-Μετοχή

Ρήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις που αναφέρονται στην παράσταση και τους θεατές

 

Λέξη

Ουσιαστικό

Επίθετο-Μετοχή

Ρήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο φύλλο εργασίας

 

Να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο για να αντλήσετε πληροφορίες για τις παιδικές παραστάσεις που παίζονται αυτήν την περίοδο.

Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις :

Περιοδικό Αθηνόραμα:  www.athinorama.gr

Εθνικό θέατρο: www.national-theater.gr

Κρατικό θέατρο Β. Ελλάδας: www.ntng.gr

 

 

Πίνακας παιδικών παραστάσεων

 

Όνομα Θεάτρου

Τίτλος του έργου

Διεύθυνση θεάτρου

Τηλέφωνο

Μέρες & ώρες των παραστάσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο φύλλο εργασίας

(Γυμνάσιο – Λύκειο)

Να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο για να αντλήσετε πληροφορίες για κριτικές παραστάσεων που παίζονται αυτήν την περίοδο.  

Προτείνεται ο διδάσκων να έχει ερευνήσει στις παρακάτω διευθύνσεις ώστε να κατευθύνει τους μαθητές στην επιλογή κριτικών του ίδιου έργου.

Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις :

Εφημερίδα Το Βήμα http://tovima.dolnet.gr   Επιλέγουμε ΤΟ ΑΛΛΟ ΒΗΜΑ ή ΤΕΧΝΕΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Εφημερίδα Τα Νέα http://ta-nea.dolnet.gr Επιλέγουμε το δεσμό ΘΕΑΤΡΟ στο δεξί πλαίσιο

Ελευθεροτυπία: www.enet.gr επιλέγουμε τον δεσμό "ΤΕΧΝΕΣ"

Καθημερινή: www.kathimerini.gr επιλέγουμε τη διαδρομή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ >>ΘΕΑΤΡΟ

Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της επιμορφώτριας κας Νικολαίδου με τη φιλόλογο Κα Αργυρώ Κοκκινάκη του Γυμνασίου Ν.Σκοπού Σερρών.

Αφού διαβάσετε προσεκτικά την κριτική, απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Α1. Δώσε τα στοιχεία της κριτικής:

Τίτλος θεατρικού έργου:  
Συγγραφέας:  
Σκηνοθέτης:  
Θέατρο:  
Όνομα κριτικού  
Άλλα πληροφοριακά στοιχεία:  


Α2. Αποτυπώστε τη δομή του κριτικού σημειώματος. Να το χωρίσετε σε εισαγωγή, κύριο μέρος και επίλογο και να δώσετε στο κάθε μέρος έναν πλαγιότιτλο:

Εισαγωγή

 

 
Κύριο μέρος 

 

 
Επίλογος

 

 


Α3.Θεωρείτε τη συγκεκριμένη κριτική κολακευτική και καλοπροαίρετη ή αυστηρή και επιτιμητική; Σημειώστε δύο από τα σχόλια του κριτικού από όπου φαίνεται η θετική ή αρνητική κριτική του.
 

Θετική  [...]   Αρνητική [...]
Σχόλιο1  
Σχόλιο2  


Α4. Συγκρίνετε τη συγκεκριμένη κριτική με μιαν άλλη που αφορά στην ίδια παράσταση. Τι έχετε να παρατηρήσετε για τα:

Γλώσσα:  
Ύφος:  
Οπτική γωνία:  
Δομή:  


Α5. Να απομονώσετε λέξεις που έχουν σχέση με τη θεατρική κριτική και να καταρτίσετε ειδικό λεξιλόγιο που θα σας χρειαστεί αργότερα:

Λεξιλόγιο:


Α6. Κατά τη γνώμη σου ο 2ος κριτικός: διατίμησε, υποτίμησε, υπερεκτίμησε, επιτίμησε, αποτίμησε, προτίμησε, εκτίμησε, συναποτίμησε, συνεκτίμησε την αξία του έργου; (υπογραμμίστε τα ρήματα που ισχύουν)

Α7. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και σε ποια σημεία με την κριτική που ασκεί ο 1ος κριτικός;

Α8. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γράψτε ένα κριτικό σημείωμα για μια θεατρική παράσταση που έχετε δει. (εναλλακτική με την Α7 ή στο σπίτι άσκηση)
(150-180 λέξεις)[1] Ο αριθμός των λέξεων που θα καταγραφούν σε κάθε φύλλο εργασίας τίθεται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού.

 

 

 


 

<----- Αρχική

Επικοινωνία:  terracomputerata AT gmail DOT com