Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


Lectio Prima

Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ


 

Ovidius wiki poeta in terrā Ponticā exulat.

Ο Οβίδιος, ο ποιητής, είναι εξόριστος στη γη του Εύξεινου Πόντου.

Epistulas Rōmam scriptitat.  

Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη.

Epistulae plenae querelārum sunt.

Οι επιστολές είναι γεμάτες παράπονα.

Romam desiderat et fortūnam adversam deplōrat.

Επιθυμεί τη Ρώμη και θρηνεί την αντίξοη τύχη του.

Narrat de incolis barbaris et de terrā gelidā.  

Αφηγείται για τους βάρβαρους κατοίκους και για την παγωμένη γη.

Poētam curae et miseriae excruciant.

Έγνοιες και δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή.

Epistulis contra iniuriam repugnat.  

Με τις επιστολές μάχεται εναντίον της αδικίας.

Musa est unica amīca poētae.

 Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή.

Ουσιαστικά   Ρήματα

1η κλίση

  1η συζυγία
poēta –ae Α ποιητής deplōro, 1 θρηνώ, κλαίω
terra –ae Θ γη narro, 1 αφηγούμαι
incola –ae Α   κάτοικος

exulo 1 (exsulo) είμαι εξόριστος

epistula –ae Θ επιστολή scriptito, 1 γράφω συχνά

Rōma –ae Θ  

η Ρώμη excrucio, 1 βασανίζω
cura –ae Θ έγνοια, φροντίδα desidero 1 επιθυμώ
miseria –ae Θ δυστυχία repugno 1 αντιμάχομαι
querēla –ae Θ   παράπονο, διαμαρτυρία  
fortuna -ae Θ τύχη  
inuria -ae Θ αδικία  
Musa Θ μούσα  
amica Θ φίλη  
2η κλίση    
Ovidius-ii Οβίδιος wiki  
Επίθετα   sum - fui - esse βοηθητικό ρήμα
Ponticus –a –um  Ποντικός, του Εύξεινου Πόντου  
barbarus –a –um  βάρβαρος  
gelidus –a –um παγωμένος  
plenus –a –um γεμάτος  

unicus-a-um

μοναδικός  

 

in (πρόθ. + αφ.) σε

de (πρόθ. + αφ.) για

contra(πρόθ. + αιτ.) ενάντια, αντίθετα σε

 

 

 


 

<----- Αρχική

 

Τα λατινικά ταξιδεύουν στο διαδίκτυο

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com