Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

Latina vivit!


Declinatio prima
  singularis pluralis exemplum
nominativus -a -ae puella puellae
genitivus -ae -arum puellae puellarum
dativus -ae -is puellae puellis
accusativus -am -as puellam puellas
ablativus -a -is puella puellis
vocativus -a -ae puella puellae
Declinatio secunda Masc.
  singularis pluralis exemplum
nominativus -us,-r -i puer pueri
genitivus -i -orum pueri puerorum
dativus -o -is puero pueris
accusativus -um -os puerum pueros
ablativus -o -is puero pueris
vocativus -e -i puer(e) pueri


 

 Declinatio secunda (Neuter)
  singularis pluralis exemplum
nominativus -um -a baculum bacula
genitivus -i -orum baculi baculorum
dativus -o -is baculo baculis
accusativus -um -a baculum bacula
ablativus -o -is baculo baculis
vocativus -um -a baculum bacula
Declinatio tertia (Masc. & Fem.)
  singularis pluralis exemplum
nominativus --- -es pater patres
genitivus -is -um patris patrum
dativus -i -ibus patri patribus
accusativus -em -es patrem patres
ablativus -e -ibus patre patribus
vocativus --- -es pater patres


 

Declinatio tertia (N.)
  singularis pluralis exemplum
nominativus --- -a tempus tempora
genitivus -is -um temporis temporum
dativus -i -ibus tempori temporibus
accusativus --- -a tempus tempora
ablativus -e -ibus tempore temporibus
vocativus --- -a tempus tempora
Declinatio quarta (Masc.)
  singularis pluralis exemplum
nominativus -us -us domus domus
genitivus -us -uum domus domuum
dativus -ui -ibus domui domibus
accusativus -um -us domum domus
ablativus -u -ibus domu domibus
vocativus -us -us domus domus


 

Declinatio quarta (N.)
  singularis pluralis exemplum
nominativus -u -ua genu genua
genitivus -us -uum genus genuum
dativus -u -ibus genu genibus
accusativus -u -ua genu genua
ablativus -u -ibus genu genibus
vocativus -u -ua genu genua
Declinatio quinta  (Fem.)
  singularis pluralis exemplum
nominativus -es -es dies dies
genitivus -ei -erum diei dierum
dativus -ei -ebus diei diebus
accusativus -em -es diem dies
ablativus -e -ebus die diebus
vocativus -es -es dies dies
 

Regularia Verba: Indicativus:

    Prima Conjugatio Secunda Conjugatio Tertia Conjugatio Tertia Conjugatio (io) Quarta Conjugatio
  infinitivus: parare habere mittere iacere audire
  imperativus: para
par
ate
habe
hab
ete
mitte
mitt
ite
iace
iac
ite
audi
aud
ite
Presens
 
Singularis:1
2
3
paro
paras
par
at
habeo
habes
hab
et
mitto
mittis
mitt
it
iacio
iacis
iac
it
audio
audis
aud
it
Pluralis:1
2
3
paramus
paratis
par
ant
habemus
habetis
hab
ent
mittimus
mittitis
mitt
unt
iacimus
iacitis
iac
iunt
audimus
auditis
aud
iunt
Imperfectum Singularis:1
2
3
parabam
parabas
par
abat
habebam
habebas
hab
ebat
mittebam
mittebas
mitt
ebat
iaciebam
iaciebas
iac
iebat
audiebam
audiebas
aud
iebat
Pluralis:1
2
3
parabamus
parabatis
par
abant
habebamus
habebatis
hab
ebant
mittebamus
mittebatis
mitt
ebant
iaciebamus
iaciebatis
iac
iebant
audiebamus
audiebatis
aud
iebant
Futurum Singularis:1
2
3
parabo
parabis
par
abit
habebo
habebis
hab
ebit
mittam
mittes
mittet
iaciam
iacies
iac
iet
audiam
audies
aud
iet
Pluralis:1
2
3
parabimus
parabitis
par
abunt
habebimus
habebitis
hab
ebunt
mittemus
mittetis
mitt
ent
iaciemus
iacietis
iac
ient
audiemus
audietis
aud
ient

Perfectum
 
Singularis:1
2
3
paravi
paravisti
parav
it
habui
habuisti
habu
it
misi
misisti
mis
it
ieci
iecisti
iec
it
audivi
audivisti
audiv
it
Pluralis:1
2
3
paravimus
paravistis
parav
erunt
habuimus
habuistis
habu
erunt
misimus
misistis
mis
erunt
iecimus
iecistis
iec
erunt
audivimus
audivistis
audiv
erunt
Plusquam

perfectum
 

Singularis:1
2
3
paraveram
paraveras
parav
erat
habueram
habueras
habu
erat
miseram
miseras
mis
erat
ieceram
ieceras
iec
erat
audiveram
audiveras
audiv
erat
Pluralis:1
2
3
paraveramus
paraveratis
parav
erant
habueramus
habueratis
habu
erant
miseramus
miseratis
mis
erant
ieceramus
ieceratis
iec
erant
audiveramus
audiveratis
audiv
erant
Futurum
exactum
Singularis:1
2
3
paravero
paraveris
parav
erit
habuero
habueris
habu
erit
misero
miseris
mis
erit
iecero
ieceris
iec
erit
audivero
audiveris
audiv
erit
Pluralis:1
2
3
paraverimus
paraveritis
parav
erint
habuerimus
habueritis
habu
erint
miserimus
miseritis
mis
erint
iecerimus
ieceritis
iec
erint
audiverimus
audiveritis
audiv
erint


 

 


 

<----- Αρχική

  terracomputerata AT gmail DOT com