Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Κριτήρια αξιολόγησης γραπτών ιστορίας

Κατά τη βαθμολόγηση απαντήσεων σε ερωτήσεις που απαιτούν επεξεργασία ιστορικού υλικού (παραθεμάτων, εικόνων, διαγραμμάτων, χαρτών) αξιολογείται ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατά περίπτωση διατύπωση της ερώτησης, η ικανότητα του μαθητή:

1) Να περιορίζει αυστηρά την απάντησή του σε όσα ζητεί η ερώτηση και να μην επεκτείνεται σε γενικόλογο σχολιασμό ή παρουσίαση του περιεχομένου της "πηγής".

2) Να αντιλαμβάνεται την ακριβή σημασία των ιστορικών όρων που περιέχει η "πηγή".

3) Να εντοπίζει τη ζητούμενη πληροφορία και να τη συγκρίνει με την αντίστοιχη πληροφορία του σχολικού βιβλίου ή άλλης "πηγής" που του δίνεται προς εξέταση [συνδυασμός].

4) Να εντοπίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές αφενός ανάμεσα στο περιεχόμενο και αφετέρου ανάμεσα στην οπτική δύο ή περισσότερων "πηγών" [σύγκριση, αναγνώριση οπτικής γωνίας].

5) Να αναγνωρίζει το είδος της "πηγής" και να εντάσσει την πληροφορία της "πηγής" στα γενικότερα ιστορικά της συμφραζόμενα.

6) Να συνοψίζει επιγραμματικά τις πληροφορίες που του ζητούνται.

7) Να διατυπώνει σε δικό του αυτόνομο λόγο την πληροφορία που του δίνει η "πηγή".

8) Να συμπληρώνει, να υποστηρίζει ή να αντικρούει την επιχειρηματολογία της "πηγής" με βάση τις ιστορικές του γνώσεις [αναγνώριση, έλεγχος, αξιολόγηση, ανασκευή επιχειρήματος].

9) Να αναπτύσσει μια ιδέα ή άποψη που διατυπώνεται στην "πηγή", μα βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

10) Να διατυπώνει λογικές υποθέσεις με βάση την ιστορική του γνώση σχετικά με τα κίνητρα και την αξιοπιστία του δημιουργού της [εύλογη εικασία, συναγωγή συμπεράσματος].

11) Να εξάγει και να διατυπώνει ιστορικά συμπεράσματα από το συσχετισμό των πληροφοριών διαφορετικών "πηγών".

12) Να συνθέτει το περιεχόμενο δύο ή περισσότερων "πηγών".


Όσον αφορά την αξιοποίηση χαρτών αξιολογείται επίσης:

1) Η ικανότητα κατανόησης του υπομνηματισμού του χάρτη [ανάγνωση χάρτη].

2) Η ικανότητα εντοπισμού των διαφορετικών γεωγραφικών χώρων για τους οποίους γίνεται λόγος στην ιστορική αφήγηση.

3) Η ικανότητα συνδυασμού γεωγραφικών δεδομένων και ιστορικών γεγονότων, φαινομένων κλπ. [συνδυασμός ειδολογικά διαφορετικών δεδομένων].

4) Η ικανότητα εντοπισμού και της αναγνώρισης τυχόν πολιτικών, εθνικιστικών ή άλλων σκοπιμοτήτων που ενδέχεται να υπηρετεί ο χάρτης (προπαγανδιστική χρήση του χάρτη).


Όσον αφορά την αξιοποίηση εικόνων αξιολογείται η ικανότητα του μαθητή:

1) Να παρατηρεί προσεκτικά το εικονιστικό υλικό και να διακρίνει ανάμεσα σε εικόνες διαφορετικού είδους (φωτογραφίες, εικαστικά έργα, γελοιογραφίες κλπ) [αναγνώριση είδους εικαστικής πηγής].

2) Να αξιοποιεί τα εικονιστικά στοιχεία, σε συνδυασμό με τα συνοδευτικά σχόλια των εικόνων, ώστε να διατυπώνει προσωπικά συμπεράσματα για τα ζητούμενα [άντληση ιστορικών δεδομένων από εικαστική πηγή, έλεγχος αξιοπιστίας, λεκτική απόδοση εικαστικών ιστορικών μαρτυριών]. 

 


 

<----- Αρχική

kkkkkkk

 

 

 

 

 

 

  Σχεδιασμός ιστοσελίδας Τερέζα Γιακουμάτου